Załącznik nr 1 do regulaminu 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§1. Definicje

 1. Nabywca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę o charakterze konsumenckim lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 2. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
 3. Sprzedawca – Karol Sekieta oraz Mateusz Sekieta prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą NIPOL S.C. pod adresem ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 5, 48-100 Głubczyce, NIP: 7481003807, REGON: 530991227, wpisani do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Strony – Sprzedawca i Nabywca.
 5. Towar – Towar (rzecz ruchoma) stanowiący przedmiot Umowy.
 6. Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Stronami.

§2. Postanowienia ogólne

 1. OWS stanowią ogólne warunki umów sprzedaży w rozumieniu art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego.
 2. OWS stanowią integralną część Umowy, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej.
 3. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Nabywcę z zapisami OWS oraz z akceptacją ich treści.
 4. Strony wyłączają̨ możliwość́ stosowania innych niż̇ niniejsze OWS wzorców umowy, w szczególności Sprzedawca nie akceptuje wzorców umowy Nabywcy, na co Nabywca wyraża zgodę.

§3.  Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje poprzez:
  a) potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego przez Nabywcę poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie https://www.b2b.nipol.pl.,
  b) przyjęcie oferty Sprzedawcy przez Nabywcę bez zastrzeżeń.
 2. Sprzedawca informuje, iż podane na karcie Towaru terminy realizacji zamówień mogą ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Zdjęcia i rysunki techniczne są poglądowe i rzeczywisty wygląd Towaru może od nich odbiegać - należy tym samym kierować się informacjami podanymi w opisach Towaru.
 3. W celu złożenia zamówienia Nabywca dokonuje wyboru towarów dostępnych w ofercie Sprzedawcy (dodanie do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną na stronie) oraz wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Po otrzymaniu zamówienia zgodnie z pkt 2, Sprzedawca weryfikuje możliwość realizacji zamówienia, a następnie potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki Umowy, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 5. W przypadku ofert składanych przez Sprzedawcę do zawarcia Umowy dochodzi w momencie złożenia przez Nabywcę drogą elektroniczną Sprzedawcy oświadczenia o przyjęciu oferty bez zastrzeżeń. 
 6. W przypadku złożenia przez Nabywcę oświadczenia o przyjęciu oferty Sprzedawcy z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień́, do zawarcia Umowy uwzgledniającej zmiany lub uzupełnienia wprowadzone przez Nabywcę niezbędne jest oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia z akceptacją zmian lub uzupełnień́ wprowadzonych przez Nabywcę. W przypadku braku oświadczenia Sprzedawcy Umowa nie zostaje zawarta.

§4. Czas realizacji zamówienia. Dostawa

 1. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Towaru przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji wynosi do dwóch dni roboczych, jeżeli nic innego nie wynika z karty Towaru lub oferty Sprzedawcy.
 2. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 16.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone następnego dnia roboczego.
 3. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Towarów nie jest aktualnie dostępna, Nabywca jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór Towaru zamiennego).
 4. W przypadku zamówień składających się z kilku Towarów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Towaru objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Nabywcą postanowiono inaczej. 
 5. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Towaru do Nabywcy przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Nabywcę metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy dostępne są podczas składania zamówienia lub ustalane są indywidualnie z Nabywcą.
 6. W przypadku, gdy Nabywca skorzysta z opcji darmowej dostawy dostępnej dla danego progu kwoty zamówienia i następnie dokonania zwrotu całości zamówienia lub jego części w ten sposób, iż finalna (po dokonaniu zwrotu) wartość zamówienia nie osiągnęła progu dla darmowej dostawy, Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Nabywcy kosztami dostawy. 
 7. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
 8. Po otrzymaniu przesyłki Nabywca powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.
 9. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Nabywcy kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Nabywcy).
 10. W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Nabywcy szkodę powstałą w czasie przewozu Towaru, roszczenia przysługujące z tego tytułu Nabywcy wobec przewoźnika, w zakresie, w  jakim zostały pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji. 

§5. Ceny i warunki płatności

 1. Ceny stosowane przez Sprzedawcę są wyrażane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami netto.
 2. Nabywca reguluje płatność za zamówienie wraz z ewentualnymi kosztami dostawy:
  a) z góry (przedpłata) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin) lub przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  b) za pobraniem lub przy odbiorze osobistym w punkcie stacjonarnym Sprzedawcy;
  c) na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia Nabywcy dostępnych metod płatności, w szczególności do aktywacji płatności odroczonej dla wybranej grupy Nabywców.
 4. Nabywca wybierając przedpłatę zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie trzech dni roboczych. W przypadku braku płatności zamówienie może zostać anulowane, a Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu od operatora płatności elektronicznych informacji o poprawnej autoryzacji transakcji. W przypadku płatności za pobraniem, przy odbiorze lub odroczonej Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.
 6. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż paragonem lub fakturą VAT. Nabywca akceptuje otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną bez podpisu Sprzedawcy.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Nabywcę kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Nabywcy.

§6. Reklamacje Towaru

 1. Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy będącego konsumentem za zgodność Towaru z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, w jakim niezgodność Towaru z umową wynika wyłącznie z nieprawidłowej instalacji Towaru lub wykorzystywaniem go w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.
 4. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 6. Zgłoszenie o niezgodności Towaru z umową należy przesłać drogą elektroniczną na adres b2b@nipol.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik Druk B.
 7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;
  b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;
  c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 9. Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
 10. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 11. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: NIPOL S.C. ul. Katarzyny 2a, 47-400 Racibórz.
 13. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Nabywcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 14. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

§7. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Nabywcy będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Nabywcę lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Nabywca może odstąpić od umowy składając oświadczenie na formularzu „Druk A”, przesyłając je na adres pocztowy Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres b2b@nipol.pl.
 5. Do zachowania terminu określonego w pkt 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Nabywcy otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Nabywcy wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Nabywca, chyba, że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Nabywcy, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Nabywca ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. Nabywca ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Towar należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: NIPOL S.C. ul. Katarzyny 2a, 47-400 Racibórz.
 13. Nabywca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Towaru na czas transportu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. 
 14. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy: 
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§8. Zwrot Towaru

 1. W przypadku Nabywcy niebędącego konsumentem lub przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenckimi, Sprzedawca dopuszcza warunkowy zwrot Towaru.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje Nabywcy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu otrzymania Towaru.
 3. Zwracany Towar musi pozostawać nieużywany, nieuszkodzony, komplety oraz musi posiadać oryginalne opakowanie. W przypadku łożysk hermetycznie zafoliowanych opakowanie nie może być naruszone.
 4. Z możliwości zwrotu wyłączone są następujące Towary:
  a) sprowadzane na zamówienie, posiadające określony termin realizacji (np. 1-3 dni),
  b) docinane na wymiar, sprzedawane na metry itp.,
  c) znajdujące się w kategorii chemia techniczna,
  d) ściągacze do łożysk.
 5. W celu dokonania zwrotu Nabywca zobowiązany jest do wypełnienia formularza zwrotu dostępnego na stronie w zakładce „Zwroty” oraz przesłanie go na adres b2b@nipol.pl.
 6. Sprzedawca po otrzymaniu formularza zwrotu od Nabywcy weryfikuje możliwość zwrotu, a następnie kontaktuje się z Nabywcą w celu ustalenia dalszego postepowania. 
 7. Sprzedawca informuje, iż w przypadku uwzględnienia zwrotu Towaru Nabywcy zwracana jest wyłącznie cena Towaru. Nabywcy nie przysługuje zwrot kosztów dostawy zamówienia oraz kosztów dokonania zwrotu do Sprzedawcy.

§9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Nabywców nie będących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Towar nie został wydany Nabywcy, osobie trzeciej działającej w imieniu Nabywcy lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Nabywcy. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Nabywcy roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności określonych w OWS. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Nabywcę sposobu płatności.
 5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz Nabywcy niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Nabywcy, osobie trzeciej wskazanej przez Nabywcę lub przewoźnikowi, na Nabywcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. 
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Nabywcy zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Nabywcę w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Nabywcę.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Dokonanie przez Nabywcę cesji jakichkolwiek praw wynikających z Umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w OWS stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Sprzedawcy, a w przypadku konsumentów, sąd właściwy wybrany przez takie podmioty.
 4. Zmiany w OWS publikowane będą na stronach internetowych Sprzedawcy na 14 dni przed terminem wejście w życie obowiązywania nowej wersji OWS. Zmiana OWS nie ma zastosowania do Umów zawartych z momencie obowiązywania poprzedniej wersji OWS.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych Nabywcy przez Sprzedawcę określa Polityka prywatności dostępna na stronie Sprzedawcy pod adresem https://www.b2b.nipol.pl/.
 6. Nabywca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich:  w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
 7. Niezależnie od pkt 6 Nabywca może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. 
 8. Nabywca będący konsumentem lub przedsiębiorcą posiadającym status konsumenta w Umowie może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PLIKI DO POBRANIA

Formularz zwrotu towaru

Formularz reklamacji

Loading...