REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.b2b.nipol.pl udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

Dane kontaktowe Usługodawcy:
- telefon: +48 32 415 03 12,
- adres e-mail: b2b@nipol.pl.

§1. Definicje

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) – dokument będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu, zawierający ogólne warunki umów sprzedaży w rozumieniu art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego stanowiący integralną część Umowy sprzedaży.
 2. Panel klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
 3. Serwis internetowy (Serwis) - serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.b2b.nipol.pl.
 4. Towar – produkt, rzecz ruchoma, znajdująca się w ofercie Usługodawcy.
 5. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana na zasadach określonych Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.
 7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronach Serwisu.
 8. Usługodawca – Karol Sekieta oraz Mateusz Sekieta prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą NIPOL S.C. pod adresem ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 5, 48-100 Głubczyce, NIP: 7481003807, REGON: 530991227, wpisani do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 9. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu lub Usług świadczonych przez Usługodawcę.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Serwisu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają w szczególności na:
  a) umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, w tym do oferty, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych na stronach Serwisu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika,
  b) umożliwieniu Użytkownikowi wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia Umowy sprzedaży,
  c) umożliwieniu dostępu do Panelu klienta. 
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  c) dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Realizacja usługi dostępu do Serwisu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na urządzeniu końcowym Użytkownika treści zawartych na stronach Serwisu i ulega zakończeniu z chwilą opuszczenia przez Użytkownika. 
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia dostępu do Panelu klienta zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieoznaczony w momencie dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie.
 7. Posiadanie dostępu do Panelu klienta jest wymagane do złożenia zamówienia na Towary dostępne w ofercie Usługodawcy.

§4. Rejestracja w Serwisie

 1. Dostęp do modułu zamówień w Serwisie uwarunkowany jest dokonaniem przez Użytkownika uprzedniej rejestracji.
 2. W celu rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracji dostępny w Serwisie.
 3. Usługodawca uprawniony jest do dodatkowej weryfikacji Użytkownika poprzez żądanie przedstawienia przez Użytkownika aktualnych dokumentów rejestrowych (w szczególności wypis z KRS lub CEIDG).
 4. Po pozytywnej weryfikacji Usługodawca aktywuje dostęp do Panelu klienta.
 5. Użytkownikowi zabrania się udostępniania danych dostępowych umożliwiających logowanie do Panelu klienta osobom nieupoważnionym do działania w jego imieniu.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ujawnienia innym osobom danych umożlwiających logowanie do Panelu klienta.

§5. Zamówienia

 1. Dla zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) stanowiące integralną część umowy zawartą w związku z zamówieniem złożonym przez Użytkownika. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a OWS, pierwszeństwo posiadają postanowienia OWS.
 2. W przypadku indywidualnego ustalenia z Użytkownikiem warunków sprzedaży, uzgodnienia te mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS i Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z OWS i akceptacji postanowień tam zawartych.
 4. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronach Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
 5. Wszelkie ceny podane na stronach Serwisu są cenami netto do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualną na dzień sprzedaży stawką.
 6. Ceny Towarów udostępnione Użytkownikowi po zalogowaniu się do Panelu klienta stanowią indywidualną propozycję skierowaną do Użytkownika oraz stanowią tajemnicę handlową Usługodawcy. Tym samym Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim zaproponowanych mu przez Usługodawcę cen Towarów. Usługodawca w przypadku nieuprawnionego ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim oferty cenowej zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Użytkownika naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów dostępnych w jego ofercie, wprowadzania nowych Towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach oraz udzielania indywidualnych rabatów.
 8. Usługodawca umożliwia złożenie zamówień na Towary dostępne w jego ofercie Użytkownikom posiadającym aktywny dostęp do Panelu klienta, za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

§6. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań w Serwisie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia. 
 6. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi Użytkownik. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.
 7. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika, chyba że szerszy zakres odpowiedzialności Usługodawcy wynika z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§7. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (dostęp do Panelu klienta) Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Użytkownik może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej b2b@nipol.pl.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres b2b@nipol.pl.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (NIP, adres firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. 
 5. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

§8. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę na stronach Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na stronach Serwisu treści,
  c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§9. Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. W przypadku, gdy funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym umożliwiają Użytkownikowi zamieszczanie oraz udostępnianie jakichkolwiek treści (tekstowych, graficznych itp.), Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z treści, a ich umieszczenie oraz udostępnienie nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą uprawnionych osób;
  b) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
 4. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika treści:
  a) nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu,
  b) obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
  c) pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
  d) znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
  e) propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
  f) naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
  g) mających charakter bezprawny,
  h) zawierających złośliwe oprogramowanie lub służących do wyłudzania danych,
  i) mających charakter promocyjny, reklamowy lub zawierających informacje dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy (chyba, że jest to wymagane w związku z korzystaniem z usług Usługodawcy).
 5. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkownika, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

§10. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. Użytkownik, który uważa opublikowaną w Serwisie treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Usługodawcy zgłoszenie dotyczące tej treści na jego adres poczty elektronicznej.
 2. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 3. Usługodawca rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie w terminie od 7 do 21 dni w zależności w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.
 4. O podjętej decyzji Usługodawca powiadamiania zgłaszającego bez zbędnej zwłoki. Decyzja Usługodawcy może polegać na moderacji treści albo usunięciu treści albo pozostawieniu treści w Serwisie internetowym.
 5. Zgłaszający może odwołać się od decyzji w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Usługodawca rozpatruje odwołania w terminie 21 dni.
 6. W przypadku gdy Usługodawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

§11. Postanowienia końcowe 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi w Serwisie na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcę związanych z działaniem Serwisu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu w terminie 2 miesięcy od momentu jego zaistnienia, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2024 r. 
Loading...